To refuse a hearing to an opinion, because one is sure that it is false, is to assume that one's own certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.
- John Stuart Mill -

None shall be one's slave, none shall be one's master; everyone shall have the same rights, same priviledges, same justice.

- Antti Chydenius -

Any sufficiently sophisticated human thought is impossible to distinguish from artificial intelligence.

- The Ironmistress -

Wednesday, December 12, 2007

Monikulttuuri ja memetiikka

Jos lähdemme siitä, että biologinen evoluutio on tosiasia ja että biologisessa evoluutiossa informaation kantajina ovat geenit, jotka muodostavat geenipleksejä (eliöitä) kantajikseen, tällöin biologisen evoluution analogia on kulttuurievoluutio, jossa puolestaan informaation kantajana ovat meemit, jotka muodostavat meemipleksejä. Tällä hetkellä meemiteoria selittää kulttuurievoluution ja sen mekanismit parhaiten, mutta meemiteoria ei vielä olole saavuttanut paradigman asemaa.

Koska ruukinmatruuna on buddhalaisuuteen kallistuva agnostikko, ja buddhalaisuudessa maailma on täysin kaoottinen ja päämäärätön paikka jossa ei ole mitään pysyvää, ja tämä vastaa erittäin hyvin sekä biologisen evoluution genetiikan ja mutaatioiden käsitettä että myös kulttuurievoluutiota ja memetiikkaa (skandhat), ruukinmatruuna itse pitää meemiteoriaa todennäköisimmin oikeana teoriana. Niinpä ruukinmatruuna aikoo tänään tarkastella ilmiötä monikulttuuri memetiikan näkökulmasta.

Termille monikulttuuri ei löytynyt yksiselitteistä määritelmää googlaamalla, mutta ruukinmatruunan oma käsitys aiheesta on, että monikulttuuri on asiantila, jossa samalla maantieteellisellä alueella vallitsee lukuisia eri kulttuurikäsityksiä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Tämä vastaa pitkälti biologisessa evoluutiossa asiantilaa, jossa samassa biotoopissa on suuri määrä erilaisia eliölajeja jotka vaikuttavat toisiinsa.

Jos lähdemme siitä, että kulttuurievoluutio on analoginen biologisen evoluution kanssa, ja jos lähdemme siitä, että samat mekanismit ovat molemmissa analogisia, tällöin tärkeä käsite kulttuurievoluution puolella on memeettinen lokero. Ruukinmatruuna on tarkastellut aihetta teksteissään aiemmin.
Biologisessa evoluutiossa tärkein vaikuttava käsite on olemassaolon taistelu ja kelvollisimpien eloonjääminen, ja tämä sama analogia pätee myös kulttuuripuolella. Eli eri meemipleksit ovat jatkuvassa kilpailun ja taistelun tilassa samoin kuin eri eliötkin, ja vain yksi meemipleksi voi kerrallaan pitää hallussaan yhtä memeettistä lokeroa.

Meemit voivat menestyä kilpailussa periaatteessa neljällä tavalla:

1) Assimiloitumalla kilpaileviin meemeihin ja vaikuttamalla niihin. Tämä on sopeutujameemipleksin toimintatapa. Esimerkki tällaisesta meemipleksistä on kirjapainotaito.
2) Tuhoamalla kilpailevat meemit. Tämä on perinteinen valloittajameemipleksin toimintatapa. Esimerkki tällaisesta meemipleksistä on esimerkiksi useat uskonnot.
3) Osoittautumalla tehokkaammaksi kuin kilpaileva meemi. Tämä on haastajameemipleksin toimintatapa. Esimerkki tällaisesta meemipleksistä on kapitalismi (vs. sosialismi)
4) Kopioitumalla mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on lisääntyjämeemipleksin toimintatapa. Esimerkkinä vaikkapa vitsit.

Mitä lähempänä meemipleksit ovat toisiaan, sitä todennäköisempää on fuusio; eri meemipleksit pyrkivät sulautumaan toisiinsa ja muodostamaan synteesin - esimerkkinä tästä ovat saman kielen eri murteet, jotka kohdatessaan pyrkivät sulautumaan toisiinsa yleiskieleksi. Mitä kauempana ne puolestaan ovat toisistaan, sitä todennäköisempää on taistelu - eri meemipleksit alkavat taistelemaan keskenään ja tuhoamaan toisiaan. Tuloksena on samanlainen kilpailu memeettisestä lokerosta kuin biologisella puolella kun tulokaslaji kohtaa jollakin alueella jo ennestään olevan lajin.

Memeettisessä mielessä monikulttuuri siis parhaimmillaan johtaa eri kulttuurien fuusioon ja pahimmillaan sisällissotaan. Ja todellisuus vahvistaa tämän teorian: monikulttuuri on saanut aikaan sekä fuusiokulttuureja että sisällissotia.

Milloin monikulttuuri sitten onnistuu parhaimmin?

Monikulttuuria suunnitellessa ensimmäinen ja olennaisin kysymys on tunnistaa valloittajameemipleksit ja välttää niitä kuin ruttoa. Valloittajameemipleksin kohdatessa toisen meemipleksin tuloksena on konflikti ja pahimmillaan sota. Siis ihan oikea pang-pang-sota, ei vain kuvaannollinen.

Toinen päämäärä on tunnistaa kriittinen massa ja välttää sen muodostuminen. Eri kulttuureja ja kulttuuripiirejä ja niiden meemipleksejä tulee tuoda alueelle vain niin vähän, ettei kriittistä massaa pääse muodostumaan - vain sen verran, että substraattimeemipleksi (alueelle tuotu meemipleksi) pääsee kontributoimaan kantajameemipleksiä (alueen kantameemipleksi). Jos substraattia on liian vähän, kantajameemipleksi ei saa vaikutteita substraatista eikä evoluutiota tapahdu. Jos substraattia on liikaa, se pahimmillaan joko myrkyttää kantajameemipleksin tai muodostaa kriittisen massan - jolloin siitä tulee enklaavi, valtio valtiossa.

Mitä lähempänä eri kulttuurit ovat konvergentisti toisiaan, sitä paremmin monikulttuuri toimii. Konvergenssi tarkoittaa samanmuotoisuutta, ei samaa alkuperää. Eli samaa arvopohjaa, samaa ihmiskäsitystä, samoja eettisiä periaatteita jne. Esimerkiksi luterilaisuus ja buddhalaisuus jakavat pitkälti saman yhteiskuntakäsityksen, saman arvomaailman, samat eettiset periaatteet, samat käskyt, samat perhekäsitykset jne, joten kristillisen ja buddhalaisen kulttuurin kohdatessa tuloksena on todennäköisesti onnistunut monikulttuuri (vrt. Etelä-Korea). Sensijaan samasta kantameemistä divergoituneet (eronneet) meemipleksit ovat toisilleen lähes aina vihamielisiä - mietitäänpä vaikkapa 1500-luvun suuria uskonsotia, joissa katoliset ja protestantit tappoivat toisiaan, tai vaikkapa miten islam ja juutalaisuus sopivat yhteen kuin typpihappo ja glyseroli nykypäivän Lähi-Idässä. Kyseessä ovat samaa kantaa olevat divergoivat meemit, jotka ovat toistensa kilpailijoita - vaikka ne ovat divergoituneet samasta kannasta, niiden arvomaailma on täysin erilainen.

Monikulttuuri onnistuu myös parhaimmin silloin, kun eri kulttuureilla on yksi, yhteinen tietty sama memeettinen koodisto (standardit), joita ne joutuvat noudattamaan - vaikkapa mittajärjestelmä, yhteinen kieli, yksi laki jne. Tämä puolestaan onnistuu parhaimmin silloin, kun monikulttuurin muodostavat ihmisyksilöt omaavat mahdollisimman suuren intellektuaalisen vapausasteen (älykkyyden) ja empatiakyvyn. Siksi monikulttuuriset työyhteisöt onnistuvat parhaimmin huipputeknologia-aloilla, ja huonoimmin ruumiillisessa työssä.

Millaisten ihmisten muuttoa Suomeen pitäisi suosia, jotta monikulttuuri onnistuisi parhaimmin? Vastaus on että mahdollisimman älykkäiden, ja sellaisten, joiden kulttuuripohja on suomalaiseen nähden mahdollisimman konvergentti. Mitä samanlaisempia maahanmuuttajat ovat suomalaisiin verrattuna, sitä vähemmän tulee konflikteja ja kitkaa, ja mitä älykkäämpiä maahanmuuttajat ovat, sitä helpommin he myös sopeutuvat.

Ideaalimaahanmuuttaja Suomeen on aasialainen buddhalaisen kulttuuripiirin nainen. Syyt ovat ilmeisiä. Sino-mongolidisen Cavalli-Sforza -suurklusterin keskimääräinen älykkyys on korkeampi kuin europidisen, joten maahanmuutto Kaakkois-Aasiasta Suomeen parantaa keskimmääräistä suomalaista älykkyyttä ja sino-mongolidit sopeutuvat korkean älykkyytensä vuoksi suomalaiseen kulttuuriin hyvin. Kuten jo aikaisemmin todettiin, buddhalaisuus on sopeutujameemipleksi, ei valloittaja, ja se on konvergentisti hyvin samankaltainen uskonto kuin kristinusko. Entä miksi naisia? Syy on siinä, että miehet ovat keskimäärin väkivaltaisempia ja taipuvaisempia rettelöimään kuin naiset, ja kun naisten maahanmuuttoa suositaan, tällöin integraatio on nopeampaa, tuskattomampaa ja vaivattomampaa kuin jos suosittaisiin miesten maahanmuuttoa. Jos maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen, kyseessä on poikkeuksetta mies - naiset ovat herkempiä turvautumaan yhteiskuntaan ja sen mekanismeihin kuin miehet, jotka herkemmin turvautuvat väkivaltaan ja omankädenoikeuteen.

Me kaikki haluamme monikulttuurin onnistuvan ja välttävän pahimmat sudenkuopat. Siksi ruukinmatruunan mielipide on, että ennen monikulttuurin toteuttamista se tulisi suunnitella mahdollisimman tarkoin ja tunnistaa ne memeettiset ongelmat ja meemipleksit, jotka todennäköisimmin aiheuttavat konflikteja.

9 comments:

Adelphi said...

Me kaikki haluamme monikulttuurin onnistuvan ja välttävän pahimmat sudenkuopat.

Kaikki meistä eivät edes halua monikulttuuria.

Vasarahammer said...

Monikulttuuri eli käytännössä moderni vasemmistoliberalismi pitää tuhota "meemipleksinä". Jos sen tuhoamista odotetaan yhtä kauan kuin kommunismin luhistumista, seurannaisvaikutukset ovat erittäin ikävät.

Vasemmistoliberalistisen meemipleksin pääasiallinen vetovoima perustuu siihen, että se tarjoaa kannattajalleen tunteen moraalisesta erinomaisuudesta ja kaikenpuolisesta hyvyydestä. Vasemmistoliberalismin ylin opinkappale on täydellisen syrjimättömyyden periaate eli äärimmilleen viety tasa-arvo.

Vasemmistoliberalistinen meemipleksi on resistentti rationaalisille perusteluille, koska yksi vasemmistoliberalismin opinkappaleista on totuuden relativisoiminen ja objektiivisuuden mitätöinti.

Kerropa Ruukinmatruuna, miten vasemmistoliberalistinen meemipleksi tuhotaan parhaiten. Pitääkö odottaa, kunnes paska lentää ns. tuulettimeen?

Ironmistress said...

Adelphi, jos kulttuuri ei omaksu vaikutteita ulkomailta, sille käy kuten Tokugawojen Japanille tai Qing-dynastian Kiinalle - se luutuu niille sijoilleen. Ei hyvä.

IDA said...

"Tällä hetkellä meemiteoria selittää kulttuurievoluution ja sen mekanismit parhaiten, mutta meemiteoria ei vielä olole saavuttanut paradigman asemaa."

Tämä ei pidä paikkaansa. Tai siis pitää sen osalta, että teoria ei ole saavuttanut paradigman asemaa. Se taas johtuu ainakin osittain siitä, että meemiteoria ei selitä kulttuurievoluutiota ja sen mekanismeja parhaiten. Itse asiassa se ei selitä niitä ollenkaan vaan haahuilee jonkun olemattoman meemin perässä ;)

Tämän hetken ehkä parhaimmasta esityksestä tajuttava kuvaus on sen tekijöiden Richersonin ja Boydin kirja Ei ainostaan geeneistä.

Ironmistress said...

Vasarahammer, siinäpä se! Mietitäänpä.

Kaiken konfliktin A ja O on, että tunne vihollisesi. Eli jotta ymmärtäisimme miten vasemmistolaisuutta vastaan pitäisi taistella, on että ymmärrämme millainen meemipleksi vasemmistolaisuus on.

Vasemmistolaisuus on ensisijaisesti tunteisiin, ei missään tapauksessa järkeen, vetoava ideologia. Se saa käyttövoimansa toisaalta kateudesta ja toisaalta köyhyyden pelosta ja toisaalta toivottomuuden tutnteesta. Analyysisi oli hyvä; se tarjoaa juuri tuon moraalisen erinomaisuuden ja hyvyyden tunteen. Vasemmistolaisten kova ydin ei suinkaan ole tasa-arvo vaan tasapäistäminen.

Millainen meemipleksi vasemmistolaisuus on? Se ei ole valloittajameemipleksi samalla tavoin kuin islam tai fascismi. Se ei myöskään ole sopeutujameemipleksi. Pikemminkin se on lisääntyjämeemipleksi - se vetoaa ensisijaisesti tunteisiin ja lisääntyy niiden kautta. Eikä sitä oikein voi sanoa haastajameemipleksiksikän, sillä oikeistolaisuus on sellainen

Ruukinmatruuna itse tuumii, että paras tapa taistella tällaista lisääntyjämeemipleksiä vastaan, olipa se mikä tahansa, on nimenomaan tunteisiin vaikuttaminen ja kompromettoiminen - siis pahaan valoon vetäminen. Lisääntyjämeemipleksi pyrkii moninkertaistumaan ja täyttämään tunteet - jos se ei kykene voittamaan tunnetasolla, se on mennyttä.

Meemipleksin kompromettoiminen merkitsee nimenomaan mustamaalausta, uhkakuvien herättämistä, vastenmielisyyteen yhdistämistä ja luuserimielikuvien luomista. Kaikenkaikkiaan sellaista, mistä ruukinmatruuna itse haluaa sanoutua irti.

Vasarahammer said...

"Meemipleksin kompromettoiminen merkitsee nimenomaan mustamaalausta, uhkakuvien herättämistä, vastenmielisyyteen yhdistämistä ja luuserimielikuvien luomista. Kaikenkaikkiaan sellaista, mistä ruukinmatruuna itse haluaa sanoutua irti."

Tässäkin suhteessa vasemmistoliberaali meemipleksi pärjää muuntautumiskykynsä ansiosta. Menneet epäonnistumiset eivät jostain syystä merkitse mitään, vaan samat kollektivistiset, yhteiskunnan keskitettyyn kontrolliin pohjautuvat näkemykset tuodaan esiin toisenlaiseen pukuun puettuna ja toisenlaisilla perusteluilla.

Eli paska ei tartu, ja sen sijaan vasemmistoliberaali meemipleksi on kehittänyt vastustajien leimaamisesta ja mustamaalauksesta taiteen. Jos et ole meidän, moraalisesti parempien puolella, olet paha ja moraaliton ihminen.

Adelphi said...

Adelphi, jos kulttuuri ei omaksu vaikutteita ulkomailta, sille käy kuten Tokugawojen Japanille tai Qing-dynastian Kiinalle - se luutuu niille sijoilleen.

En ota tähän kantaa sen enempää kuin että vaikutteiden omaksuminen ulkomailta ja monikulttuuri (sanan missään merkityksessä) eivät ole sama asia.

Ironmistress said...

Adelphi, todettakon näin, että itseensä käpertynyt, ksenofobinen ja kaikilta vaikutteilta itsensä sulkeva kulttuuri ei ole hyvä idea.

Kuten ei myöskään naiivi ja typerä idealismi kaiken vieraan suhteen.

Adelphi said...

Adelphi, todettakon näin, että itseensä käpertynyt, ksenofobinen ja kaikilta vaikutteilta itsensä sulkeva kulttuuri ei ole hyvä idea.

Olen tästäkin aivan samaa mieltä, mutta se, että Suomi ei olisi monikulttuurinen, ei edelleenkään ole sama asia kuin se, että Suomi olisi itseensä käpertynyt, ksenofobinen ja kaikilta vaikutteilta itsensä sulkeva maa.

On olemassa muutakin kuin äärimmäisyyksiä.